Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ, στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και των δικαιούχων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2019.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 3.640,00€ (τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 4.513,60€ (τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (20/11/2019)

Παράρτημα Ι: (.docx) Υπεύθυνη Δήλωση σε επεξεργάσιμη μορφή
Παράρτημα ΙΙ: (.docx) Πίνακας οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου προμήθειας αναλώσιμων ειδών γραφείου για τις λειτουργικές ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ
Μετάβαση στο περιεχόμενο