Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου ανατύπωσης και διανομής αφισών της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 806,45 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epiteliki@minedu.gov.gr

Ηλεκτρονική προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι οικονομικοί φορείς εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Πρόσκληση (.pdf)  (15/10/2019)
Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) (15/10/2019)

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση του έργου ανατύπωσης και διανομής αφισών της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΌ ΈΤΟΣ 2019-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο