ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας,

στο πλαίσιο των πράξεων:

  1. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με MIS: 5031898,
  2. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2018-2019» με MIS : 5031894,
  3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS: 5031889
  4. «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2018-2019» με MIS 5031890,
  5. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS 5031893
  6. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS 5031883
  7. Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019 με MIS 5031892

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών (34.330,30€) χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή ποσού σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα εφτά λεπτών (42.569,57€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/4/2019 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 14:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Διευκρίνιση: 1748/11-4-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΙΚ4653ΠΣ-ΤΘΓ)

Απόφαση Διενέργειας: 1582/4-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΙ34653ΠΣ-51Σ)
Περίληψη: 1583/4-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΗΣ4653ΠΣ-ΥΣΥ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1584/4-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004734252)

Παράρτημα Β (.docx)

Παράρτημα Δ (.docx)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο