Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας (ΕΔ Παιδείας) προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή Έργου επιστημονικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Έργου 2 «Υλοποίηση και Συντονισμός Δράσης» της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση.

Ειδικότερα, η Ε.Δ. Παιδείας προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου συνολικά δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες και συγκεκριμένα δύο (2) Ειδικούς Επιστήμονες/ Εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη της οργάνωσης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων, τον συντονισμό της διοίκησης και διαχείρισης τους.

Πρόσκληση (.pdf)  (18/10/2017)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Τετάρτη 25/10/2016 και ώρα 14.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την υποστήριξη της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»
Μετάβαση στο περιεχόμενο