Με την υπ.αριθμ.920/10-03-2017 Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας» που εντάσσεται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος» 10,11 και 12 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 με  MIS :5002001 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26-03-2017. Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Απόφαση διαβούλευσης & σχέδιο διακήρυξης (.pdf)

Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας»
Μετάβαση στο περιεχόμενο