Με την υπ’ αρ. 922/10-3-2017 Απόφαση τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (MIS 5002339) του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017. Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Απόφαση διαβούλευσης & σχέδιο διακήρυξης (.pdf)

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 17DIAB000000762 2017-03-13

Σχόλια Διαβούλευσης (.pdf)

pep vorio aigaio 14-20 etpa

Διαβούλευση τεύχους Διακήρυξης εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο