Ηλεκτρονικό μητρώο για ΑΜΕΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η δημιουργία Ειδικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Μητρώου ΑμεΑ) με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο θα καταχωριστούν μέσω ειδικής δικτυακής επαφής με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 4-25 ετών) κατά κατηγορία αναπηρίας ή/και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Το Λογισμικό Μητρώου ΑμεΑ θα διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κάθε παιδί (δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, εξατομικευμένες ανάγκες ειδικής υποστήριξης τους και δυνατότητες εκπαίδευσης, στοιχεία προόδου, δεξιότητες, ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.α.).

Συνοπτικά οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης είναι:

• Δημιουργία Ειδικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος,
• Πιλοτική Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος
• Εκπαίδευση στελεχών του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στη χρήση του Λογισμικού ΑμεΑ,
• Έλεγχοι Ορθότητας Εισαγωγής Δεδομένων,
• Ενημέρωση-Δημοσιότητα,
• Αξιολόγηση
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου Μητρώου Μαθητών με Αναπηρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και κρίνεται αναγκαία καθώς έχουν επισημανθεί:

• έλλειψη μίας κοινής βάσης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού του πραγματικού αριθμού μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της χώρας ανά κατηγορία,

• μη τήρηση ατομικού φακέλου σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία κάθε μαθητή,

• μη καταγεγραμμένοι αντικειμενικά μαθητές με αναπηρία που ήδη φοιτούν στις υπάρχουσες δομές της εκπαίδευσης (ειδικής ή/και γενικής αγωγής) για τους οποίους τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν είναι ακριβή,

• απροσδιόριστος αριθμός παιδιών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φάσμα των ηλικιών 4-25 χρόνων που βρίσκονται εκτός των δομών της εκπαίδευσης

Το ειδικό ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα (Μητρώο) θα λειτουργήσει ως εργαλείο στήριξης του θε σμού της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, το οποίο θα αφορά όλους τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς διακρίσεις.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης Πράξης θα έχει ως αποτέλεσμα:

• την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής,

• τη διασφάλιση ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) δεν θα εξαρτάται από τις αδυναμίες των δομών εκπαίδευσης αλλά από τις ανάγκες του κάθε μαθητή, καθώς θα υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή της προόδου των μαθητών ΑμεΑ και του ιατρικού ιστορικού τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα,

• την κατοχύρωση της εξατομίκευσης της εκπαίδευσης, με την καταγραφή του εξατομικευμένου προγράμματος που εφαρμόζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων επιστημόνων (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι/κοινωνιολόγοι ΚΕΔΔΥ) για κάθε μαθητή στο σύστημα του Μητρώου ΑμεΑ,

• την εξασφάλιση ορθής λειτουργίας και τήρησης των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. που σχετίζονται με το Μητρώο ΑμεΑ,

• την ανατροφοδότηση και ευελιξία και αναβάθμιση του συστήματος Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και όλης της εκπαίδευσης στο σχολείο για όλους.