Έρευνα για την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της ΠΑΝ και του ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPL), διενεργεί Έρευνα με στόχο την αξιολόγηση της στήριξης της Ε.Ε. για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο αφενός την αποτίμηση των δράσεων, αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο μετά το 2020.

Λάβετε μέρος στην έρευνα.

ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 3072-11/6/2019 (.pdf)

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής»

 

Με την υπ’ αρ. 2758/06-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΕ044653ΠΣ-Υ03) Απόφαση τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» (MIS: 5041467) του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

 

Αριθμ. Διαβούλευσης: 19DIAB000004671

Ημ/νία Λήξης Διαβούλευσης: 22/06/2019

Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μόνο στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Απόφαση Διαβούλευσης – Σχέδιο τεύχους διακήρυξης (.pdf)

Σχόλια Διαβούλευσης (.pdf)  25/06/2019

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης». (Αρ. Διακ. 1 /2019)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: Ημερομηνία αποστολής 4-6-2019 (Αρ.2019/S108-262539)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου της Περιφέρειας Κρήτης, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια, δέκα έξι χιλιάδες, εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά (2.016.129,03€), ΦΠΑ : τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες, οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (483.870,97 €))

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης με Κωδικό (ΣΑ) ΕΠ0021. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ 2018ΕΠ00210020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» – με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2716/12-07-2018 (με ΑΔΑ:6ΛΖ67ΛΚ-ΘΗ2) του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS : 5029287. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη, 9-7-2019, Ώρα: 11:00π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 75361

Απόφαση Διενέργειας: 2704/4-6-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Β34653ΠΣ-ΠΗΜ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 2019/S108-262539 (ΑΔΑΜ: 19PROC005068396, ΑΔΑ:ΩΨΕΩ4653ΠΣ-894)
Περίληψη: 2759/6-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΒΞ4653ΠΣ-6ΛΔ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 2760/6-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005070821)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ – Τομέα Παιδείας», με κωδικό ΟΠΣ 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται σε 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 13/5/2019, ώρα 14:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 2084/6-5-2019 Πρόσκληση.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Πρόσκληση (.pdf)  (06/05/2019)
Παραρτήματα I-ΙΙΙ (.docx)  

Ολοκλήρωση Πληρωμών Αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώνονται σήμερα , Μεγάλη Τετάρτη 24-04-2019, οι πληρωμές προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των αναπληρωτών Ε.Σ.Π.Α. και Π.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας,

στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας με MIS: 5027232

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 € ) χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 6/5/2019 Ημέρα : Δευτέρα και ώρα: 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

Απόφαση Διενέργειας: 1902/18-4-2019 (ΑΔΑ: 69Ι94653ΠΣ-1ΒΡ)
Περίληψη: 1903/18-4-2019 (ΑΔΑ:99ΒΔ4653ΠΣ-ΦΘΚ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1904/18-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004825397)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (.docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2018,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06-05-2019 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (18/04/2019)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

για την Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας,

στο πλαίσιο των πράξεων:

  1. «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με MIS: 5031898,
  2. «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2018-2019» με MIS : 5031894,
  3. «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS: 5031889
  4. «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2018-2019» με MIS 5031890,
  5. «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS 5031893
  6. «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με MIS 5031883
  7. Συμπληρωματικές δράσεις 2018-2019», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019 με MIS 5031892

του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια αναλώσιμων ειδών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών (34.330,30€) χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή ποσού σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα εφτά λεπτών (42.569,57€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/4/2019 Ημέρα : Δευτέρα Ώρα : 14:00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Διευκρίνιση: 1748/11-4-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΙΚ4653ΠΣ-ΤΘΓ)

Απόφαση Διενέργειας: 1582/4-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΙ34653ΠΣ-51Σ)
Περίληψη: 1583/4-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΗΣ4653ΠΣ-ΥΣΥ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 1584/4-4-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004734252)

Παράρτημα Β (.docx)

Παράρτημα Δ (.docx)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης, η οποία απευθύνεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 201,61€ (διακοσίων ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 250,00€ (διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, ώρα 12:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (02/04/2019)

Παράρτημα Ι: Υπεύθυνη Δήλωση (.docx)

Παράρτημα II: Πίνακας οικονομικής προσφοράς (.docx)

Skip to content