Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η Πράξη προϋπολογισμού 724.026,80 € έχει σκοπό να αναδεικνύει και να παρουσιάζει τα πλέον καινοτόμα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας, δημιουργώντας ένα δίκτυο αριστείας και καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αντικείμενο της Πράξης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία  με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, είναι η εισαγωγή και καθιέρωση του θεσμού της αριστείας στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την επιβράβευση έργων και πρωτοβουλιών ...
Περισσότερα

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Η Πράξη προϋπολογισμού 37.136.317,57 € έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας) κατά τα σχολικά έτη 2008–09, 2009–10 και 2010–11 στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα εξαθέσια και άνω σχολεία και για δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Στην κατεύθυνση αυτή εισάγεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών, το οποίο δημιουργήθηκε και θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ...
Περισσότερα

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Η Πράξη προϋπολογισμού 11.268.064,58 € περιλαμβάνει: Την ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο τόσο για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου μάθησης των ξένων γλωσσών. Τον Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην ...
Περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΕΚΟ (Νέες Πράξεις)

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Οι Πράξεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου», ενός εγχειρήματος που, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κεντρικός πυλώνας των παρεμβάσεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων ...
Περισσότερα

Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας προϋπολογισμού 51.000.000,00€ υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η υλοποίηση των Πράξεων προβλέπεται κατά τα ...
Περισσότερα

Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ,2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Η πράξη προϋπολογισμού 120.000.000,00€ προκειμένου να ενισχύσει τον θεσμό των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει προβλέψει τις εξής δράσεις: α) τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων με ΕΑΕΠ, β) την υποστήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού, γ) τις ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και ...
Περισσότερα

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Η Πράξη προϋπολογισμού 185.200,00 € αποσκοπεί στη μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ), στην ανάπτυξη συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ, στην ανάπτυξη επιλογής συστήματος μαθητών στα ΠΠΣ και στις δράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ. Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) είναι: α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, β) η προαγωγή ...
Περισσότερα

Σχολική Βία και Εκφοβισμός

Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου, Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Τα φαινόμενα της σχολικής βίας και εκφοβισμού μπορούν να απειλήσουν τη σωματική και τη συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο και να αποτελέσουν αιτία εμφάνισης προβλημάτων τόσο στη μάθηση όσο και στη γενικότερη συμπεριφορά τους. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιεί τις πράξεις «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και ...
Περισσότερα

Ολοήμερα Σχολεία

Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 Οι Πράξεις προϋπολογισμού 20.623.891,00€ έχουν ως αντικείμενο την μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 – Δασκάλων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 60 – Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014, καθώς και την ενίσχυση και υποστήριξη καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοημέρων σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διεξαγωγή δύο κεντρικών επιμορφωτικών σεμιναρίων στο ΥΠΑΙΘ με αποδέκτες στελέχη της εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 70. Στόχος της Πράξης είναι ...
Περισσότερα

Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ)

Οι Πράξεις, προϋπολογισμού 14.790.317,58 €, υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων – ΕΥΕ ΕΔ (Δικαιούχος) και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΙΕΠ (Συνδικαιούχος).  Έχουν ως αντικείμενο την πρόσληψη  και απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ) για παροχή διδακτικού έργου και  αποτύπωση ερευνητικών εμπειρικών και ποιοτικών δεδομένων που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών, τη διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και τις επιδράσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Στόχος των Πράξεων ...
Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο