Μονάδα Δ – Διαχείριση Οικονομικών και Ειδικός Λογαριασμός

Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 και Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τα έργα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020 και της Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027 και τα έργα του ΤΑΑ οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ είναι οι εξής:

1. Διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 2413/1996, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Παρακολουθεί λογιστικά, προσδιορίζει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις Πράξεων/Έργων.

3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων/Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία, παρακολουθεί ταμειακά τους λογαριασμούς των Πράξεων/Έργων της Υπηρεσίας – με εξαίρεση εκείνων που υλοποιούνται από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και ενημερώνει τις αντίστοιχες Μονάδες υλοποίησης των Πράξεων/ Έργων.

4. Ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών πληρωμής δαπανών και των συνοδευτικών παραστατικών των Πράξεων/Έργων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5. Εκδίδει ένταλμα πληρωμής με βάση το εντελλόμενο ποσό από τις Μονάδες Β και καταβάλλει στον Δικαιούχο το τελικό πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ασφαλιστικές, φορολογικές κ.λπ.

6. Καταχωρεί στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, το σύνολο των παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ενημερώνει κάθε Πράξη/Έργο με τις αντίστοιχες δαπάνες.

7. Τηρεί το αρχείο όλων των δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών έτσι, ώστε να είναι στη διάθεση όλων των ελεγκτικών οργάνων.

8. Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Μονάδες για την κατάρτιση των Δηλώσεων/Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων, παρέχοντας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

10. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Μονάδες τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργων, των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων/Υποέργων και των εντολών πληρωμών.

11. Συμμετέχει στη σύνταξη των οδηγών υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων/ Έργων ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

12. Εκκαθαρίζει οικονομικά τις εντολές πληρωμής δαπανών και καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά για έργα που υλοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

13. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ προς δικαιούχους και τις μεταφορές ποσών σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 και Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

1. Διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 680/22?8?1996 (ΦΕΚ 826/1996) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
2. Παρακολουθεί λογιστικά, προσδιορίζει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις Πράξεων / Έργων.
3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων / Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία, παρακολουθεί ταμειακά τους λογαριασμούς των Πράξεων / Έργων της Υπηρεσίας – με εξαίρεση εκείνων που υλοποιούνται από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και ενημερώνει τις αντίστοιχες Μονάδες υλοποίησης των Πράξεων / Έργων.
4. Ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών πληρωμής δαπανών και των συνοδευτικών παραστατικών των Πράξεων / Έργων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
5. Εκδίδει ένταλμα πληρωμής με βάση το εντελλόμενο πόσο από τις Μονάδες Β και καταβάλλει στον Δικαιούχο το τελικό πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ.
6. Καταχωρεί στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, το σύνολο των παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ενημερώνει κάθε Πράξη / Έργο με τις αντίστοιχες δαπάνες.
7. Τηρεί το αρχείο όλων των δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών έτσι, ώστε να είναι στη διάθεση όλων των ελεγκτικών οργάνων.
8. Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Μονάδες για την κατάρτιση των Δηλώσεων / Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων, παρέχοντας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.
10. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Μονάδες τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργων, των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων / Υποέργων και των εντολών πληρωμών.
11. Συμμετέχει στη σύνταξη των οδηγών υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων / Έργων ως προς το οικονομικό αντικείμενο.
12. Εκκαθαρίζει οικονομικά τις εντολές πληρωμής δαπανών και καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά για έργα που υλοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο