Μονάδα Γ – Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

VI.1 Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Μονάδα Γ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.Τεύχος B’ 6330/13.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63907

2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων, τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων των Μονάδων και του προσωπικού της.

5. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

8. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.

9. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον Τομέα Παιδείας καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

10. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ είναι Δικαιούχος Πράξεων/Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

11. Παρέχει υποστήριξη σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

12. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

13. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

14. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β’ των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.

15. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας – αξιολόγησης Διαγωνισμών και Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.

16. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.

17. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση – αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.

18. Εισηγείται τις αποφάσεις σύστασης – συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών καθώς και των επιτροπών παραλαβής. 19. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

20. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση/αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.

21. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας.

22. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσιών (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

23. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΑΙΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.

24. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες σε περιπτώσεις άσκησης προδικαστικής προσφυγής από οικονομικούς φορείς ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά διοικητικών πράξεων στα στάδια διαγωνισμών.

25. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση – απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.

26. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Γ: α) Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498). β) Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού ή/και τους υπεύθυνους υπουργείου Ευθύνης, στο πλαίσιο παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ευθύνης. γ) Συνεργάζεται με την Μονάδα ΤΑΑ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ.

VI.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020

Η Μονάδα Γ εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.Για την προγραμματική περίοδο 2014?2020 οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:
1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
4. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
5. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων των Μονάδων και του προσωπικού της.
Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α ? 74).
7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.
8. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ
ΕΣΠΑ Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.
9. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον Τομέα Παιδείας καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
10. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας είναι Δικαιούχος Πράξεων / Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014, όπως ισχύει και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.
11. Παρέχει υποστήριξη σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
12. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020.
13. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
14. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.
15. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Προσφυγών, Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.
16. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.
17. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση – αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.
18. Εκδίδει τις αποφάσεις σύστασης – συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών καθώς και των επιτροπών παραλαβής.
19. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.
20. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση / αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.
21. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής ? αξιολόγησης διαγωνισμών, ενστάσεων / προσφυγών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας καθώς και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία.
22. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.
23. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση ? απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.

Γ.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Γ, έχει ως αρμοδιότητες τα εξής:
1. Επικοινωνεί με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ενημερώνεται για τις προσκλήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης Πράξεων.
2. Συντηρεί το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Υπηρεσίας (ΣΔΕΠ), καταγράφει και προτυποποιεί έγγραφα ? διαδικασίες και έντυπα ? σύμφωνα με αυτό και το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.
3. Μεριμνά για την οργάνωση και τη φύλαξη του αρχείου της Υπηρεσίας.
4. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα διοικητικά, οικονομικά, θέματα οργάνωσης, υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευσης.
5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη μελετών, βιβλίων, εγγράφων και λοιπών βοηθημάτων.
6. Τηρεί το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη ηλεκτρονικής και φυσικής διακίνησης των εγγράφων, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και με άλλες Υπηρεσίες, το Εθνικό Τυπογραφείο και συλλογικά όργανα καθώς και τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.
7. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.
8. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων / Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία και συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ, ώστε να εισηγηθεί τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σχεδιαζόμενων πράξεων.
9. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.
10. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Προσφυγών, Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.
11. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.
12. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση – αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.
13. Εκδίδει τις αποφάσεις σύστασης – συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης διαγωνισμών και ενστάσεων / προσφυγών καθώς και των επιτροπών παραλαβής.
14. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.
15. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση / αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.
16. Εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης για τη δημοσιότητα των έργων, σε συμβατότητα με το επικοινωνιακό σχέδιο των οικείων ΕΠ και διασφαλίζει την εφαρμογή του.
17. Βεβαιώνει αντίγραφα και το γνήσιο της υπογραφής.
18. Συντονίζει τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοσιευμάτων.
19. Υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, εκπονεί τις απαιτήσεις όλων των πληροφοριακών συστημάτων της.
20. Μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία, ανανεώνει, τροφοδοτεί και συντηρεί τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.
21. Έχει την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας των υπολογιστών της Υπηρεσίας και της διαφύλαξης των ηλεκτρονικών της δεδομένων.
22. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής ? αξιολόγησης διαγωνισμών, ενστάσεων /προσφυγών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας καθώς και μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία.
23. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΕΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.
24. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση ? απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.
25. Μεριμνά για την κατάρτιση της πρότασης συνόλου ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, υποβάλλει την πρόταση αυτή προς έγκριση και υλοποιεί τις δράσεις και τα έργα στο πλαίσιο αυτής.
26. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την Υπηρεσία, τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
27. Μεριμνά για την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους από την Τεχνική Υποστήριξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο