Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών δημιουργίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής και παράδοσης έντυπου υλικού της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 315,00€ (τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 390,60€ (τριακοσίων ενενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από ...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης στην Αθήνα (στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), η οποία απευθύνεται στους Διευθυντές Επαγγελματικών Λυκείων της Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 443,55€ (τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ...
Περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παραγωγή, ανατύπωση και διανομή αφισών για την προβολή και δημοσιότητα του υποέργου 6 των Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ: 5031894,5031898,5031889,5031883,5031892,5031893, 5031890 στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή δημιουργικού επτά (7) αφισών, η αναπαραγωγή τους, καθώς και η διανομή τους, στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) της χώρας σύμφωνα με το Παράρτημα Β του αναλυτικού ...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) στη Θεσσαλονίκη

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης δύο ημερίδων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 282,26€ (διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 350,00€ (τριακοσίων ...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα «Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δεξιοτήτων και τη διάχυση του σημαντικού έργου που έχει συντελεστεί στην Επαγγελματική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ και Εφαρμογή Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ ...
Περισσότερα
Skip to content