Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4467/20-11-2020 Πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00. Προϋπολογισμός: 8.467,74€ (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 10.500,00€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027232 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ...
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των Μονάδων της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έντεκα (11) συνολικά θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α 265) και ειδικότερα: α. οκτώ (8) θέσεων κατηγορίας ΠΕ
β. δύο (2) θέσεων κατηγορίας ΤΕ
β. μία (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 3806/16-10-2020 Πρόσκληση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00. Προϋπολογισμός: 8.467,74€ (οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 10.500,00€ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027232 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ...
Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και συλλογικής υγιεινής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 3789/15-10-2020 Πρόσκληση. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00. Προϋπολογισμός: 1.000€ (χίλια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.240€ (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Έργου «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου ...
Περισσότερα
Skip to content