Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας Η/Υ,Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠAIΘA και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘΑ και αναβάθμιση/βελτίωση των εργαλείων διαχείρισής της. Συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή έγγραφης προσφοράς για τον εξής ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό και περιφερειακά:
Α/Α ΠΡΟΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ Α4 (LASER) 4 2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (MFP) ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ 4 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ...

Προδημοσίευση Πρόσκλησης SUB1.1: «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180519 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής. Το έργο δίνει κίνητρα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν καινοτόμες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Σκοπός είναι η μεταφορά γνώσης από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην πραγματική οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας των Α.Ε.Ι. και των κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων. Το έργο προβλέπει τη συνεργατική χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι ...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ,οικονομικής χρήσης 2022

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εκπόνηση μελετών » της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ της οικονομικής χρήσης 2022,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’). Για την εν λόγω χρήση ο αριθμός των υλοποιούμενων έργων είναι 63, το ύψος των ελεγχόμενων δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 567.947.761,07 ...

Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Υπηρεσίες Helpdesk για την υποστήριξη της λειτουργίας των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι : η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk), το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο και κυρίως στους τελικούς χρήστες (σχολεία, εκπαιδευτικούς), με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη τους στην αξιοποίηση του διαδραστικού συστήματος (υλικό και λογισμικό) και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά (Web και email). Το Γραφείο υποστήριξης θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και θα παρέχει κάθε είδους τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων και του εξοπλισμού της ρομποτικής και STEM που ...

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

1. Προκήρυξη υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» - Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση,δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289. 2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ανέρχεται σε 59.708.326,78 ευρώ (58.142.250,62 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.566.076,16 ευρώ) και της Ιδιωτικής συμμετοχής σε 25.515.663,94 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85.223.990,72 ευρώ. 3 ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο