Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης, αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική ...
Περισσότερα

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  (CPV: 30200000-1 ...
Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Με την παρούσα Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης,κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (MIS: 5050747) στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ 10- «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Αρ. Διαβούλευσης: 20DIAB000008923 Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 07/04/2020 Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς ...
Περισσότερα

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δαπάνες προμήθειας επίπλωσης, εξοπλισμού και εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ), προσκαλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1125/11-3-2020 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 1228/18-3-2020 τροποποίηση πρόσκλησης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020, ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι λόγω των εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να ενημερώνουν το γραφείο πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής για την κατάθεση της προσφοράς τους, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vpapaspyros@minedu.gov.gr Τροποποίηση τεχνικών ...
Περισσότερα

Αναθέσεις συμβάσεων ΕΔ ΕΣΠΑ μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών για το έτος 2019

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας, για το έτος 2019 προέβη στις κάτωθι αναθέσεις συμβάσεων μέσω μητρώου παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β΄ 677) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας
α/α Ανάδοχος/ Στοιχεία Αναδόχου Αντικείμενο Σύμβασης Συμβατικό τίμημα Απόφαση Ανάθεσης Σύμβαση 1 Δημοπούλου Αικατερίνη του Φώτιου -Απόφαση εγγραφής Αναδόχου στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών: 1197/22-4-2016 (ΑΔΑ: 7Η504653ΠΣ-ΤΨΚ), Απόφαση επικαιροποίησης στοιχείων: 2188/10-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ1Ο4653ΠΣ-Σ2Υ). Τεχνική υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας και του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής περιόδου ...
Περισσότερα
Skip to content