Λογότυπα

Λογότυπο Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 για τα 60 χρόνια της Συνθήκης της Ρώμης (2567x326 227KB) Λογότυπο Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 για τα 60 χρόνια της Συνθήκης της Ρώμης (1567x199 227KB) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΠΕΠ - ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΠΕΠ - ΕΤΠΑ ...
Περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Παιδείας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ.4/2002, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22 - 23 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 ...
Περισσότερα