Μονάδα Β3 – Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης

Β3.Ι Προγραμματική περίοδος 2007 – 2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Β3, υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007?2013 με έμφαση στα έργα Καινοτομίας – Ποιότητας Εκπαίδευσης. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.
Β3.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
Η Μονάδα Β3 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση στον Τομέα Ειδικής Αγωγής, ΕΚΟ και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο