Μονάδα Β2 – Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης

IV.1 Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027

Η Μονάδα Β2 αναλαμβάνει την υποστήριξη ένταξης και εφαρμογής δράσεων με έμφαση σε έργα ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των Προγραμμάτων 2021-2027. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΤΑΑ, στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας. Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

IV.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020

Η Μονάδα Β2 εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Μονάδα Β2 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση σε έργα ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των ΕΠ ΕΣΠΑ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Β2.Ι Προγραμματική περίοδος 2007 – 2013
Για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Β2,υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007?2013 με έμφαση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο