Μονάδα Β1 – Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

III.1 Προγραμματική Περίοδος 2021-2027:

Η Μονάδα Β1 αναλαμβάνει την Υποστήριξη ένταξης και εφαρμογής δράσεων με έμφαση σε έργα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των Προ- γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΤΑΑ, στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΑΙΘ.

Ειδικότερα:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ θα είναι Δικαιούχος.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεών τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που63906 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6330/13.12.2022 απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε Προγράμματα 2021-2027, για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων στον Τομέα Παιδείας μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε Προγράμματα 2021- 2027. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/εποπτευόμενο φορέα.

6. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για Πράξεις/Δράσεις του η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ δύναται να τους υποκαθιστά στον ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων του, που υλοποιούν ως Δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων/ Έργων αρμοδιότητάς της, σε συνεργασία με τις υπόλοι- πες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

10. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Β1:

α) Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498). β) Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού ή/και τους υπεύθυνους υπουργείου Ευθύνης, στο πλαίσιο παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανά- καμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ευθύνης. γ) Συνεργάζεται με την Μονάδα ΤΑΑ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ.

ΙΙΙ.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020

Η Μονάδα Β1 εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Μονάδα Β1 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση σε έργα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως: α) Δικαιούχος απευθείας, β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας, γ) υποστήριξη Υπηρεσιών / Φορέων του ΥΠΠΕΘ στον Τομέα Παιδείας.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεων στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεών τους στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης / Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020, για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων / Δράσεων στον Τομέα Παιδείας μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020. Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων / Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία / εποπτευόμενο φορέα.
5. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020.
Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις.
6. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Πράξεις / Δράσεις του Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020, η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
7. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων του Τομέα Παιδείας που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου».
Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων / Έργων αρμοδιότητάς της, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.

Β1.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Β1, υλοποιεί έργα στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007?2013 με έμφαση στα έργα Ενίσχυσης Ανθρώπινου Κεφαλαίου που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

1. Εξετάζει και πιστοποιεί την ύπαρξη των απαραίτητων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση των Πράξεων.
2. Συντονίζει τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό των προτεινόμενων Πράξεων, μεριμνά για τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων αυτών, μετά από την έκδοση σχετικών Προσκλήσεων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ και Δ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις ή εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΕΘ και την υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
3. Μεριμνά για τη σύσταση, τον ορισμό και συντονισμό Ομάδων και Επιτροπών για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Πράξεων και των υποέργων αυτών καθώς και την παραλαβή των υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα.
4. Συντονίζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ, τη σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων, συμφωνητικών σύμπραξης ή συνεργασίας εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π., με εποπτευόμενους Φορείς του ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση έργων.
5. Συντάσσει τα Τεχνικά Δελτία Υποέργων των Πράξεων.
6. Υλοποιεί τις εγκεκριμένες Πράξεις, ελέγχει την πρόοδο τους, παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αξιοποιώντας τα πληροφοριακά συστήματα της Υπηρεσίας και τροφοδοτεί τη Μονάδα Γ με τα κατάλληλα δεδομένα για τα πληροφοριακά συστήματα που τηρεί.
7. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
8. Τηρεί το φάκελο των Πράξεων / Έργων που σχεδιάζει και υλοποιεί.
9. Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων / Έργων, διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν και τροποποιεί τα Τεχνικά Δελτία αυτών, όταν αυτό απαιτηθεί.
10. Μεριμνά για την καταχώριση στοιχείων των έργων που υλοποιεί στα πληροφοριακά συστήματα ? ΟΠΣ και την αποστολή τους στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης.
11. Εισηγείται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ την έκδοση των απαραίτητων για την υλοποίηση των Πράξεων / Έργων εγκυκλίων.
12. Συντάσσει τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και ό,τι έχει σχέση με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου των προκηρύξεων των διαγωνισμών στο πλαίσιο των ενταγμένων Πράξεων που υλοποιεί και τις διαβιβάζει στη Μονάδα Γ.
13. Παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων αναδόχων ή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των Πράξεων / Έργων που υλοποιεί καθώς και την υλοποίηση των δράσεων των Υποέργων Αυτεπιστασίας.
14. Συντάσσει τους οδηγούς υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων, σε συνεργασία με την Μονάδα Δ.
15. Ενημερώνει και συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στις ενταγμένες Πράξεις που υλοποιεί.
16. Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ενταγμένων Πράξεων και αποστέλλει τα σχετικά αιτήματα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
17. Μεριμνά για τη συλλογή των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο παραστατικών και δικαιολογητικών που αφορούν σε δαπάνες των Πράξεων που υλοποιεί.
18. Ελέγχει την επιλεξιμότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που αφορούν στις Πράξεις που υλοποιεί και εντέλλεται το ποσό της δαπάνης στον Ειδικό Λογαριασμό.
19. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων / Έργων αρμοδιότητάς της.
20. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την παροχή οικονομικών στοιχείων και συντάσσει τις Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο