Μονάδα Α –Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.

Α.Ι Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013

Για την Προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 η Μονάδα Α, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διαχέει την πολιτική του ΥΠΠΕΘ στις αρμόδιες διευθύνσεις του και συλλέγει τις προτάσεις τους.

2. Ενημερώνεται για την υποβολή Τεχνικών Δελτίων από οποιοδήποτε φορέα υλοποίησης αρμοδιότητας ή όχι του ΥΠΠΕΘ σε Πράξεις του ΕΣΠΑ που αφορούν επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα του τομεακού Παιδείας, μέσω υποβολής των σχετικών στοιχείων, ηλεκτρονικά από τους φορείς, στο ειδικά διαμορφωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, το οποίο οργανώνει, λειτουργεί και παρακολουθεί.
3. Ενημερώνεται και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον συντονισμό των αρμοδίων Διευθύνσεων και εποπτευόμενων Φορέων πρότασης ή/και υλοποίησης Πράξεων/ Έργων για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα που αφορούν στην Παιδεία, ως προς την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων υποβολής και υλοποίησης πράξεων ΕΣΠΑ.
4. Ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των προκηρυγμένων και ενταγμένων Πράξεων/ Έργων για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε επιλεγμένα με υπουργική απόφαση έργα που αφορούν στην Παιδεία στο ΕΣΠΑ, μέσω υποβολής επικαιροποιημένων στοιχείων, σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, από όλους τους φορείς υλοποίησης των επιλεγμένων αυτών έργων.
5. Συντάσσει περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις για τα αποτελέσματα σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους καθώς και ειδικές αναφορές και εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης των επιλεγμένων με υπουργική απόφαση Πράξεων / Έργων που αφορούν στην Παιδεία.
6. Ενημερώνεται και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων επιλεγμένων με υπουργική απόφαση δράσεων που αφορούν στην Παιδεία και υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
7. Συμμετέχει σε συναντήσεις συντονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων με τους φορείς υλοποίησης επιλεγμένων με υπουργική απόφαση δράσεων που αφορούν στην Παιδεία που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ, είτε με πρόσκληση του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας ή μετά από αίτημα φορέα υλοποίησης.

Α.ΙΙ Προγραμματική Περίοδος 2014–2020

Για την Προγραμματική περίοδο 2014–2020 η Μονάδα Α έχει αρμοδιότητα τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2014?2020, το Σχεδιασμό Δράσεων και τη Συνολική Παρακολούθηση Έργων ή Δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014?2020 και άλλων προγραμμάτων.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές της είναι οι εξής:

1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014?2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014?2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.
4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014?2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
6. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Τομέα Παιδείας, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό του ΥΠΠΕΘ και τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το σχεδιασμό Πράξεων / Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τον Τομέα Παιδείας σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014?2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στον Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων / Δράσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες Β, Γ και Δ.

Προγραμματική Περίοδος 2021-2027:

Για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Μονάδα Α ασκεί τις αρμοδιότητες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2021-2027, τον σχεδιασμό δράσεων και τη συνολική παρακολούθηση έργων ή δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων.

Ειδικότερα:

1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προ- γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη των σχετικών στρατηγικών για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.

4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των Προγραμμάτων 2021-2027 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων Προσκλήσεων.

6. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προ- βλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Προγράμματος και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό του ΥΠΑΙΘ και τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχεδιασμό και προγραμματισμό Πράξεων/Δράσεων που εναρμονίζονται με τη Στρατηγική του Υπουργείου σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στο πλαίσιο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

8. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο