Κατάλογος έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής


Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
8.333.561,34 € Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η Πράξη αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών 1.428 σχολικών μονάδων Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση όλων των μαθητών με το συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική και ...
Περισσότερα

SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149224)

Τίτλος
SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676 (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5149224) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
148.682.400,00 € Διαρθρωτικό Ταμείο
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Περιγραφή
Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση 36.264 διαδραστικών συστημάτων, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχοι
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης μέσω της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της προώθησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας.
  • Η δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού εκπαιδευτικού συστήματος, ευθυγραμμισμένου με τους ...
    Περισσότερα

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (E.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. (Σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022)

Η πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (E.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.» (MIS: 5083897) εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Μουσικά Μαθήματα). Ως Ε.Δ.Ε.Μ. ορίζεται η επί 2 ώρες εβδομαδιαίως παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια της Γ' Λυκείου, αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. Αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (κατά αντιστοιχία με την Ενισχυτική στο Γυμνάσιο όπως εφαρμόστηκε με το αρ. 26 του ν.4368/2016-ΦΕΚ Α 21), εντός ...
Περισσότερα

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747)

Τίτλος
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (MIS: 5050747) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
5.219.782,00 € Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε 52 μονάδες εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ειδικοτήτων, για την προσέλκυση του μαθητικού/σπουδαστικού δυναμικού, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής ...
Περισσότερα

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Αντικείμενο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS: 5010706), αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, και στη συνέχεια, στη φάση διεύρυνσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τέσσερα (4) σχολικά έτη. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Οι παρεμβάσεις που ...
Περισσότερα

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231)

Τίτλος
Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ (MIS: 5092231) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
1.764.700,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Στρατηγική προτεραιότητα και στη χώρα μας αποτελεί η ανάδειξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς, με σκοπό την προσέλκυση εκπαιδευομένων που συνειδητά επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο επαγγελματικής ανέλιξης και ταυτόχρονα την μετατόπιση της κοινής γνώμης ...
Περισσότερα

Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)

Τίτλος
Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500) Φορέας Υλοποίησης
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπολογισμός
3.100.000,00€ Διαρθρωτικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Περιγραφή
Η πράξη αφορά στην  αναβάθμιση εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες και δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τον εκσυγχρονισμό και ...
Περισσότερα

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Σχολικά έτη: 2017-2018 έως 2021-2022)

Τίτλος Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (με κωδικό ΟΠΣ 5002810) Φορέας Υλοποίησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται το ποσό των 17.998.204,63 ευρώ. Η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 13.498.653,47 € και αντιστοιχεί σε 75% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Διαρθρωτικό Ταμείο Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ...
Περισσότερα

Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς (Σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022)

Η πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» (MIS: 5070727) για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, έχει σκοπό την ενημέρωση, την συμβουλευτική και την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, ήτοι μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι εμπλεκόμενοι, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID 19. Δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη ...
Περισσότερα

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)

H σημασία της αναβάθμισης της αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί βασικό πυλώνα και βασική προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007). H αναβάθμιση της Αγωγής και εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο του προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης. Η Δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη της λειτουργίας του θεσμού των νηπιαγωγείων με δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της Δράσης απασχολούνται οι ...
Περισσότερα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο