Για τo έτος 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέα Παιδείας αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με το σύνολο των αναθέσεων για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του έτους 2020 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η Υπηρεσία. Στον πίνακα προσδιορίζεται το αντικείμενο, το ύψος της αμοιβής και τα στοιχεία των αναδόχων.

1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 832/26-2-2021 έγγραφο για την εκ των υστέρων δημοσιότητα (.pdf)

2. Πίνακας αναθέσεων έτους 2020 μέσω καταλόγου (.pdf)

 

Για τα έτη 2010-2015

Στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης καθώς και της διαφάνειας, της ευρύτερης δηλαδή δυνατής δημοσιότητας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, δημοσιοποιούμε απολογιστικά αναλυτικά στοιχεία Συμβάσεων της Υπηρεσίας μας για το χρονικό διάστημα 2010-2015.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (.doc)
  2. ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΕΥΕ-ΕΔ) – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2015 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο