ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 – 3443302 – 2461
E-MAIL: epiteliki@minedu.gov.gr

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠAIΘΑ
(Πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)

ιδρύθηκε με τον Νόμο υπ’ αρ. 3027/28-06-2002 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. (ΦΕΚ 152/Α/28-06-2002 Άρθρο 6 παρ.1) o οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο υπ’ αρ.3149/10-06-2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-06-03) στο άρθρο 13 «Θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.», όπου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. υπάγεται στον Υπουργό και οργανώθηκε με βάση την υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. 10756/9-10-02 (ΦΕΚ 1343/Β/ 16-10-2002) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ», τον Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και την Ίδρυση των Επιτελικών Δομών στα Υπουργεία, το άρθρο 6 Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 167Α) περί μετονομασίας σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας και την υπ’αριθμ 47903/ΕΥΘΥ/495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406Β’) περί διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής σε Μονάδες.

Στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΟΧΑΛΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1 : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2 : ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3 : ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ) : ΜΑΡΙΑ ΦΑΪΤΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Τ.Α.Α. : ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο