ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3442149
ΦΑΞ : 210-3442153 E-MAIL: epiteliki@minedu.gov.gr

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠAIΘ
(Πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)

ιδρύθηκε με τον Νόμο υπ’ αρ. 3027/28-06-2002 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. (ΦΕΚ 152/Α/28-06-2002 Άρθρο 6 παρ.1) o οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο υπ’ αρ.3149/10-06-2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-06-03) στο άρθρο 13 «Θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.», όπου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. υπάγεται στον Υπουργό και οργανώθηκε με βάση την υπ’ αρ. Κ.Υ.Α. 10756/9-10-02 (ΦΕΚ 1343/Β/ 16-10-2002) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ», τον Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και την Ίδρυση των Επιτελικών Δομών στα Υπουργεία, το άρθρο 6 Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 167Α) περί μετονομασίας σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας και την υπ’αριθμ 47903/ΕΥΘΥ/495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406Β’) περί διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής σε Μονάδες.

Στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Δ. ΕΣΠΑ: ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α : ΣΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β1 : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2 : ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β3 : ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ : ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ : ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μετάβαση στο περιεχόμενο