Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, καθώς και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup).

2. Εξασφαλίζει στα στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στα ΟΠΣ, τους παρέχει υποστήριξη σχετικά με το λογισμικό (software) και υλικό (hardware) και τα εκπαιδεύει σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

3. Διαχειρίζεται συμβάντα που αφορούν στα συστήματα και στα δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας λύσεις σε προβλήματα που διαταράσσουν την καλή λειτουργία τους με την αντίστοιχη παραμετροποίηση του λογισμικού και του εξοπλισμού.

4. Διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων καθώς και τον ιστότοπο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

5. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.

6. Διενεργεί έρευνα αγοράς και συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών διαδικτύου/λογισμικού, συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.

7. Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Επιτελικής Δομής, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να υπάρχει διαλειτουργικότητα με τα ΟΠΣ ΕΣΠΑ και ΤΑΑ. 8. Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα πληροφορικής και δικτύων καθώς και τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε θέματα αρμοδιοτήτων τους που αφορούν την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο