Η Μονάδα TAA ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ευθύνης για την παρακολούθηση της υλοποίησης και το συντονισμό των δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο επιτελικής παρακολούθησης ή/και υλοποίησης των δράσεων και έργων του ΤΑΑ του ΥΠΑΙΘ.

3. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΥΣΤΑΑ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων/ Έργων ΤΑΑ του ΥΠΑΙΘ.

4. Ενημερώνει την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την πορεία εξέλιξης της υλοποίησης των Έργων ΤΑΑ, κατόπιν συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των Δράσεων Έργων ΤΑΑ ή/και τις ομάδες συντονισμού.

5. Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό ΣχέδιοΤεύχος B’ 6330/13.12.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63905 Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498).

6. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο