Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5185218 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και, πιο συγκεκριμένα, της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια».

Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) για την χρηματοδότηση του Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ ερευνητικού έργου που τους ανατίθεται βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4957/2022.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα πραγματοποιήσουν ανοιχτές προσκλήσεις για έμπειρους ακαδημαϊκούς/ ερευνητές για την εισαγωγή νέων επιστημονικών αντικειμένων ή προσεγγίσεων στη διάρθρωση και τη διδασκαλία των προγραμμάτων σπουδών ή νέων ερευνητικών πεδίων και αντικειμένων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.), τα οποία δύναται να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με στόχο να υλοποιήσουν συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή ενός Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ανέρχεται σε 6.354.026,00 ευρώ (6.028.860,00 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 325.166,00 ευρώ) και της Ιδιωτικής συμμετοχής σε 3.849.000,00 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.203.026,00 ευρώ, σύμφωνα με τη 2η Τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (ΑΔΑ: ΨΩΑ746ΝΚΠΔ-02Δ).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με μέγιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 32 μήνες.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21η/04/2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

 


Σχετικά έγγραφα:

Απόφαση Ένταξης (.pdf)
Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Ένταξης (.pdf)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (.pdf)

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf) (20/04/2023)
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf) (18/01/2024)
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf) (17/04/2024)
Διευκρινίσεις περί αποδοχής ισοδύναμου δικαιολογητικού (.pdf)  (10/11/2023)

 Έγκριση 1ου πρακτικού  (.pdf) (14/03/2024)
 Έγκριση 2ου πρακτικού (.pdf)  (15/05/2024)
Απόφαση Εγκριτικής Απόφασης (.pdf)  (15/05/2024)
 Έγκριση 3ου πρακτικού (.pdf)  (03/06/2024)
1η Τροποποίηση Εγκριτικής Απόφασης (.pdf)  (03/06/2024)
Απόφαση Απόρριψης (.pdf)  (03/06/2024)

Έγκριση του Πρακτικού 04/11-06-2024 (.pdf) (14/06/2024)
2η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης (.pdf) (14/06/2024)

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (link)

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για Επισκέπτες Καθηγητές – Επισκέπτες Ερευνητές (.pdf) (22/03/2024)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο