Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και, πιο συγκεκριμένα, της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια».


Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Ακόμα στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες. Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Το έργο συνολικά αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», ανέρχεται σε 5.392.020,00 ευρώ (5.066.419,00 ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και 325.601,00 ευρώ Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 3.394.500,00 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 8.786.520,00 ευρώ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για το κάθε ένα έργο είναι 144.194,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 19 μήνες.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 29/03/2023 και ως ημερομηνία λήξης η 31/05/2024.
Επισημαίνεται ότι θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Σχετικά έγγραφα:
Απόφαση Ένταξης (.pdf)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf)  (29/03/2023)
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf) (12/10/2023)
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (.pdf)  (18/04/2024)

1η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων (.pdf) (16/10/2023)
Διευκρινιστικές Οδηγίες (.xlsx) (26/10/2023)
2η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων (.pdf) (30/10/2023)
Διευκρινίσεις περί αποδοχής ισοδύναμου δικαιολογητικού (.pdf)  (10/11/2023)
Διευκρινίσεις (.pdf)  (22/01/2024)
3η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης (.pdf)  (14/03/2024)
4η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης (.pdf)  (15/04/2024)

1η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης (.pdf)  (02/02/2024)
1η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (.pdf)  (12/03/2024)
2η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης (.pdf)  (12/03/2024)

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 5/02-02-2024 (.pdf) (02/02/2024)
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 6/13-02-2024 (.pdf)  (12/03/2024)
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 7/28-02-2024 (.pdf)  (14/03/2024)
Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 8/11-04-2024 (.pdf)  (15/04/2024)


Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για Βιομηχανικά Διδακτορικά (.pdf) (22/03/2024)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο