ΜΟΝΑΔΑ Β1

 

«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ: 5070727

(pdf)

«Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ», με κωδικό ΟΠΣ: 5083897

(pdf)

«Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131699

(pdf)

«Ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131861

(pdf)

«Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131867

(pdf)

«Υποστήριξη αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των μουσικών σχολείων, 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131889

(pdf)

«Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 5131891

(pdf)

«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με κωδικό ΣΑΕ: 2019ΣΕ44520000

(pdf)

«Πληρωμή προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)», με κωδικό ΣΑΕ: 2020ΣΕ44520002

(pdf)

ΜΟΝΑΔΑ Β2

 

«Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα», για το σχολικό έτος 2021-2022, με κωδικό ΟΠΣ: 5002810

(pdf)

«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», για το σχολικό έτος 2021-2022, με κωδικό ΟΠΣ: 5010706

(pdf)

 ΜΟΝΑΔΑ Β3

 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021- 2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131503

(pdf)

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131504

(pdf)

«Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131678

(pdf)

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ: 5131704

(pdf)

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στα 12 ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα):

Αττικής, με κωδικό ΟΠΣ: 5109245 (pdf)

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κωδικό ΟΠΣ: 5109184 (pdf)

Κεντρικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ: 5114172 (pdf)

Βορείου Αιγαίου, με κωδικό ΟΠΣ: 5114209 (pdf)

Νοτίου Αιγαίου, με κωδικό ΟΠΣ: 5109490 (pdf)

Ηπείρου, με κωδικό ΟΠΣ: 5131162 (pdf)

Κρήτης, με κωδικό ΟΠΣ: 5131193 (pdf)

Θεσσαλίας, με κωδικό ΟΠΣ: 5131897 (pdf)

Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό ΟΠΣ: 5114156 (pdf)

Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ: 5129680 (pdf)

Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ: 5131409 (pdf)

Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό ΟΠΣ: 5129766 (pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο