«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», για το σχολικό έτος 2020-2021, με κωδικό ΟΠΣ: 5002810

(pdf)

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069645

(pdf)

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069864

(pdf)

«Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069632

(pdf)

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069633

(pdf)

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στα 12 ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα):

Αττικής (pdf)

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdf)

Κεντρικής Μακεδονίας (pdf)

Βορείου Αιγαίου (pdf)

Νοτίου Αιγαίου (pdf)

Ηπείρου (pdf)

Κρήτης (pdf)

Θεσσαλίας (pdf)

Δυτικής Ελλάδας (pdf)

Πελοποννήσου (pdf)

Ιονίων Νήσων (pdf)

Στερεάς Ελλάδας (pdf)

 
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634 (pdf)
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069631 (pdf)
«ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ
Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021
(pdf)
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706
(pdf)
«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727
(pdf)
Μετάβαση στο περιεχόμενο