Προσλήψεις 26 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ19-20-Πληροφορικής, ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ03 Μαθηματικών ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προσλαμβάνονται 4 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 7 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 2 μειωμένου ωραρίου του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 2 μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ19-20-Πληροφορικής στην Α/θμια Εκπαίδευση καθώς και 11 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ06, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Β/θμια Εκπαίδευση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ Β

Προσλήψεις 26 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ19-20-Πληροφορικής, ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ03 Μαθηματικών ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο