Για το διδακτικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται 37 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης»του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».  Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποκλειστικά και μόνον στα Νηπιαγωγεία για τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την υποστήριξη των προνηπίων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 16 έως και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017.

Η Απόφαση   (.pdf)

Προσλήψεις 37 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών για την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης
Μετάβαση στο περιεχόμενο