Ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία

Αρχίζει, σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ. Η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, στις 31 Μαΐου 2017.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία
Μετάβαση στο περιεχόμενο