Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων με σκοπό την παροχή Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017.  Η πράξη  «Ενισχυτική διδασκαλία στη B/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017» (MIS 5001952)  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» και οι αμοιβές τόσο των διδασκόντων/ουσων που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  (Σ.Κ.Α.Ε.), όσο και των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε., θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου οι οποίοι παρακολουθούν υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η  βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η απόφαση στο ΦΕΚ και στη Διαύγεια.

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων με σκοπό την παροχή Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2016-2017
Μετάβαση στο περιεχόμενο