Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) εναπομεινάντων κενών θέσεων εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» για το Εθνικό Πρόγραμμα  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «2 – Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας προτίθεται να καλύψει τις δύο (2) εναπομείναντες κενές θέσεις εξωτερικών συνεργατών, που δεν καλύφθηκαν από την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 7237/04-10-2016, ως εξής:

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του συντονισμού της διοίκησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της οργάνωσης και παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων με έδρα την Αττική.

Πρόσκληση (.pdf)  (25/11/2016)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Τετάρτη 7/12/2016 και ώρα 14.00.

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) εναπομεινάντων κενών θέσεων εμπειρογνωμόνων
Μετάβαση στο περιεχόμενο