ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ως προς τους προϋπολογισμούς των προτάσεων με κωδ. έργων ΥΠ1ΤΑ-0555905 και ΥΠ1ΤΑ-0555843 στο Παράρτημα 1, ως προς τα συνολικά ποσά
στον Πίνακα της Ενότητας Α και ως προς την ημερομηνία έναρξης των έργων από 01-02-2024 σε 03-02-2024.

1η Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (.pdf)  (12/03/2024)

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6929/21-12-2023 (ΑΔΑ: 60Γ746ΝΚΠΔ-0ΗΡ) Απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Sub3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας«Ελλάδα 2.0» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Μετάβαση στο περιεχόμενο