Απόφαση έγκρισης πρακτικού 3 (.pdf)

 

  

Έγκριση του με αριθ. 03/14-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Πληρότητας και Επιλεξιμότηταςτης ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο