Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Σας ενημερώνουμε ότι,  με την με αρ. πρωτ. 3960/7-11-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC011584264 2022-11-11) απόφαση τροποποιήθηκε η με αριθ. 3191/30-9-2022, (ΑΔΑΜ: 22PROC011335943 2022-09-30) Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010641318) για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU., ως εξής :

Α. Ορίζουμε νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 3191/30-9-2022, (ΑΔΑΜ: 22PROC011335943 2022-09-30) αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ 2022/S 189-534352 την Δευτέρα, 21/11/2022 και ώρα 11:30 π.μ..

Β. Ορίζουμε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είναι η Τρίτη, 22/11/2022 και ώρα 12:30 μ.μ

Διορθωτική Προκήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Α.Π. 3960/7-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ENOTICE)

 

 

 

Τροποποίηση Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Μετάβαση στο περιεχόμενο