Παράταση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»  

Σας ενημερώνουμε ότι, με την με αρ. πρωτ. 2666/23-08-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011145847) απόφαση, τροποποιήθηκε η  με  αρ. πρωτ. 2325/26-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011004582 2022-07-26) Διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης », στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700002), κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224 του Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGeneration EU) ως εξής:

Α. Ορίζουμε νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον Ανοικτό, Διεθνή, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 2325/26-07-2022 (ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 22PROC011004582  και αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ  2022/S  164-465224) έως την Παρασκευή  09-09-2022 και ώρα 11:30.

Β. Ορίζουμε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είναι την  09-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30. (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 169475,169490 και 169492 )

Διορθωτική Προκήρυξη εστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

  1.  Α.Π. 2666/23-08-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2.  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ENOTICE)

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»
Μετάβαση στο περιεχόμενο