Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» (Κωδικός Έργου 2021ΤΑ04700002, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) στον Άξονα 3.2 «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαδραστικών συστημάτων σε σχολικές μονάδες της επικράτειας.
Το έργο ενισχύει ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, καθώς εισάγει την χρήση της νέας τεχνολογίας στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτή που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Εγκαθίσταται έτσι η υποδομή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και την ανάδειξη της συνεργατικής μάθησης μέσα στην σχολική τάξη. Παράλληλα θα μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση και η ανταποδοτικότητα έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η καταγραφή αναγκών προέκυψε ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων που έχουν αποτυπώσει οι σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 
Η παρούσα διακήρυξη διαιρείται και θα υλοποιηθεί σε τρία (3) τμήματα.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
– Τμήματα 1, 2, 3: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες
 
Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του συνόλου των τμημάτων ανέρχεται στο ποσό των 148.682.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 119.905.161,29€ και ΦΠΑ: 28.777.238,71€).
 
Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU σύμφωνα με την ΑΠ 152825ΕΞ2021 Απόφαση Ένταξης του Έργου «SUB.3 Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης – Δράση 16676» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149224) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο ΤΑΑ (ΑΔΑ ΨΨΜΩΗ-ΧΗΗ).
 
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30/08/2022 και ώρα 11:30πμ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
 
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης»
Μετάβαση στο περιεχόμενο