ΘΕΜΑ:

Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση».

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 446/18-2-20220 (ΑΔΑ: Ω22Δ46ΜΤΛΗ-2ΙΝ) Απόφαση τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση»,  που εντάσσεται  ως Έργο με τίτλο «Sub.5-Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161711) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αριθμός Διαβούλευσης: 22DIAB000023711

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:  05/03/2022

Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μόνο στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr

Απόφαση Διαβούλευσης (.pdf)

Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης (.pdf)

Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση».
Μετάβαση στο περιεχόμενο