Η πράξη «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022» (MIS:5131678) αφορά στην ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω:

1) Των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του N.4823 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03-08-2021).

2) Των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για τη λειτουργία των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4823 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 136/τ. Α’/03-08-2021).

Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) οι θέσεις των οποίων κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Αφίσα (.jpg 5.74MB)

Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο