Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πράξης “Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19”, με κωδικό ΟΠΣ 5070129, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, και σύμφωνα με α) το άρθρο 119 του Ν. 4962 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12-06-2020) «Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» και β) την υπ’ αρ. Φ16/154871/ΓΓ4 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5057/τ. Β’/17-11-2020) «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19», κατέβαλε τον Δεκέμβριο του έτους 2020 ποσό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 700€ στους δικαιούχους.


Σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 4940/10-11-2020 Απόφαση Ένταξης της εν λόγω Πράξης, το ερωτηματολόγιο – απογραφικό δελτίο εισόδου και εξόδου της Πράξης συμπληρώνεται υποχρεωτικά, και μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τον ωφελούμενο, είτε από διοικητικές πηγές.


Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας έχει στην διάθεση της τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου των ωφελούμενων της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892, ως δικαιούχος της Πράξης, και προέβη στην αντίστοιχη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου των ωφελούμενων της Πράξης «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19» με τα ίδια στοιχεία.

Ενημέρωση για την Πράξη «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19»
Μετάβαση στο περιεχόμενο