Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου ανατύπωσης και διανομής αφισών για την προβολή και δημοσιότητα της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προϋπολογισμός: χίλια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1.048,39 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι χίλια τριακόσια ευρώ (1.300,00 €) με ΦΠΑ 24%.

Αριθμός αφισών: 1300 τεμάχια

Υποβολή προσφοράς: σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 4913/18-9-2019 Πρόσκληση, έως και την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00, στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γραφείο 1031, 1ος όροφος-γραφείο πρωτοκόλλου.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι οικονομικοί φορείς εκτός των αποδεκτών του εγγράφου.

Πρόσκληση (.pdf)  (18/09/2019)

Παράρτημα Ι (.doc) (18/09/2019)

Παράρτημα ΙΙ (.doc) (18/09/2019)

Παράρτημα ΙΙΙ (.doc) (18/09/2019)

Παράρτημα ΙV (.doc) (18/09/2019)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου ανατύπωσης και διανομής αφισών για την προβολή και δημοσιότητα της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο