ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: Ημερομηνία αποστολής 4-6-2019 (Αρ.2019/S108-262539)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου της Περιφέρειας Κρήτης, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.500.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια, δέκα έξι χιλιάδες, εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά (2.016.129,03€), ΦΠΑ : τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες, οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (483.870,97 €))

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης με Κωδικό (ΣΑ) ΕΠ0021. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ 2018ΕΠ00210020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» – με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2716/12-07-2018 (με ΑΔΑ:6ΛΖ67ΛΚ-ΘΗ2) του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS : 5029287. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη, 9-7-2019, Ώρα: 11:00π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 75361

Απόφαση Διενέργειας: 2704/4-6-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Β34653ΠΣ-ΠΗΜ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 2019/S108-262539 (ΑΔΑΜ: 19PROC005068396, ΑΔΑ:ΩΨΕΩ4653ΠΣ-894)
Περίληψη: 2759/6-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΒΞ4653ΠΣ-6ΛΔ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 2760/6-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005070821)

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. Σχολικών Μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης». (Αρ. Διακ. 1 /2019)
Μετάβαση στο περιεχόμενο