Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτούμενων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π., στο πλαίσιο του Έργου 3 της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Υποβολή προσφορών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.πρωτ. 774/19-02-2019 Διακήρυξη έως την Δευτέρα, 04/03/2019 και ώρα 15:00

Διενέργεια Διαγωνισμού: Τρίτη, 05/03/2019 και ώρα 11:30

Απόφαση Διενέργειας: 773/19-2-2019 (ΑΔΑ:6ΩΡΛ4653ΠΣ-Κ5Μ)
Περίληψη: 782/19-2-2019 (ΑΔΑ: 93ΚΑ4653ΠΣ-ΞΕΒ)
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 774/19-2-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004487383)

Παραρτήματα I-IV (.doc)

Παράρτημα V_TEYD (.doc)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 του Ν.4412/16) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Υ.Ε.Π.
Μετάβαση στο περιεχόμενο