ΜΟΝΑΔΑ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Οι πρόεδροι και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που ορίστηκαν κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 σε Επιτροπές της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, και ως εκ τούτου απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου ΔΠΚ και ΔΟΣ στα έτη 2016, 2017 και 2018 τόσο για τις αρχικές ΔΠΚ όσο και για τις ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 210-344 2870/ 210-344 3302 (κα Σπηλιά και κα Καβαζίδου) – εφόσον δεν έχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως και ενυπόγραφα – προκειμένου να ενημερωθούν για κάποιες έκτακτες ρυθμίσεις που αφορούν στην υποβολή/επανυποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για τα φορολογικά έτη 2015, 2016 και 2017.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Μετάβαση στο περιεχόμενο