Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης προγράμματος επιμόρφωσης των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής, στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Ανατολική και Δυτική Αττική, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032528, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 2.191,94€ (δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 2.718,00€ (δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα οχτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00.

Πρόσκληση (.pdf)  (22/01/2019)

Παράρτημα Ι: Υπεύθυνη Δήλωση (.docx)

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας οικονομικής προσφοράς (.docx)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης προγράμματος επιμόρφωσης των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής, στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Ανατολική και Δυτική Αττική, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5032528, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»
Μετάβαση στο περιεχόμενο