Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, χωρίς επιπλέον δαπάνες σε συμπληρωματικά εξωσχολικά μαθήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση της μαθητικής διαρροής καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής συμμετοχής όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, με τη λειτουργία της ΕΔ, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας, δημιουργούνται συνθήκες πρόληψης και θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και αναβαθμίζεται η ποιότητα της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της ΕΔ ορίζονται Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης όπου οι μαθητές δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως είναι η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, τα Αγγλικά.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Αφίσα (.jpg 7.88 MB)

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 (MIS 5031889)
Skip to content