Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση έργου για την προσαρμογή, αναπαραγωγή και διανομή αφισών της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

Η έγγραφη προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 513,60 € (πεντακόσια δεκατρία ευρώ και εξήντα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 636,86 € (εξακόσια τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 6176/13-12-2018 Πρόσκληση έως και την Δευτέρα, 17/12/2018 και ώρα 12.30.

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση (.pdf)  (13/12/2018)

Παραρτήματα Ι-ΙV  (.doc)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προσαρμογή, αναπαραγωγή και διανομή αφισών της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
Μετάβαση στο περιεχόμενο