Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), προσκαλεί υποψήφιους Αναδόχους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την υποστήριξη της διοργάνωσης ενημερωτικής συνάντησης στην Αθήνα (στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), η οποία απευθύνεται στους Διευθυντές Επαγγελματικών Λυκείων της Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 443,55€ (τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των 550,00€ (πεντακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, ώρα 12.00.

Πρόσκληση (.pdf)  (15/11/2018)

Παράρτημα I  (.doc)

Παράρτημα II (.doc)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο