Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Πράξη με MIS: 5031898 για το σχολικό έτος 2018-2019, MIS: 5047065 για το σχολικό έτος 2019-2020, MIS:5069634 για το σχολικό έτος 2020-2021 και MIS:5131861 για το σχολικό έτος 2021-2022) εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων.

Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Αφίσα1 (.jpg 4.76 MB)

Αφίσα2 (.jpg 2.74 MB)

Αφίσα3 (.jpg 6.61 MB)

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Σχολικά έτη: 2018-2019 έως 2021-2022)
Μετάβαση στο περιεχόμενο