Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

για το Υποέργο 3: «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου για τα έτη 2018-2021» στο πλαίσιο της Πράξης «Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργίας Μονάδας Διοίκησης Έργου (εφεξής ΜΔΕ) για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. για τον κεντρικό συντονισμό και την επιτελική παρακολούθηση των επιμέρους Δράσεων των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της ΕΕΚ και της Μαθητείας, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς για τα έτη 2018-2021.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 279.180€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (346.183,20€ με ΦΠΑ 24%).

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 19/9/2018 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Απόφαση Διενέργειας: 3775/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΨΜ4653ΠΣ-9ΥΛ)
Προκήρυξη: 2018S/151-347219 (ΑΔΑΜ: 18PROC003545063, ΑΔΑ: ΩΡΧΧ4653ΠΣ-2ΕΧ )
Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης: 3776/8-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003545697 )
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 58174

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Υποέργο 3: «Υποστήριξη της Διακυβέρνησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μαθητείας από Μονάδα Διοίκησης Έργου για τα έτη 2018-2021»
Μετάβαση στο περιεχόμενο