Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), Τομέα Παιδείας, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης», στο πλαίσιο των Υποέργων 5-8 της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5010706, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020», το οποίο έργο αφορά στην:
• Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα / εγκυρότητα των μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Πράξης.
• Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης βάσει έρευνας πεδίου στα 9 πιλοτικά ΕΠΑ.Λ. της Πράξης.

Εκτιμώμενης αξίας 12.096,77€ (δώδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους όρους της υπ’ αρ. 1684/13-04-2018 Προκήρυξης και της υπ’ αρ. 1685/13-04-2018 Διακήρυξης.

 

Απόφαση έγκρισης – Προκήρυξη (.pdf)  (13/04/2018)

Διακήρυξη (.pdf)  (13/04/2018)

Παραρτήματα  (.docx)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 24 Απριλίου 2018, ώρα 14:00 μ.μ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ»
Μετάβαση στο περιεχόμενο